Byggebransjens Uropatrulje

Vi kjemper for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår!

Send oss tips og informasjon om mulig kriminell virksomhet og vi sørger for at den kommer til riktig etat. Vår tipsløsning gjør det mulig å levere tips anonymt.

Tips uropatruljen

Tips oss om ulovligheter i byggebransjen! Vi kvalitetssikrer tips og sørger for at de sendes til ansvarlig etat. Du kan tipse anonymt om du vil, men det er en fordel om vi kan kontakte deg for tilleggsinformasjon. Din identitet håndteres uansett med stor varsomhet!

Tips oss her

Hvem er vi

Bak uropatruljen står en samlet byggebransje i Trøndelag, både arbeidsgiverforeninger og fagforeninger, innenfor samtlige faggrupper.

Les mer

Hva er hensikten?

Bedrifter som tar samfunnsansvar som opplæringsbedrifter, som viderefører fagkompetanse ved egne, fast ansatte fagarbeidere, opplever sterk konkurranse fra useriøse aktører. Vi setter søkelyset på dette, og bidrar med tips om de som jukser. Vi ønsker å påvirke kunder til å ta samfunnsansvar gjennom sine innkjøp.

Les mer

Siste nytt fra vår Facebookside

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

For å få bukt med ulovligheter og kriminelle aktører i byggebransjen er vi avhengige av tips om det som foregår.
Byggebransjens uropatrulje videreformidler et stadig økende antall tips om ulovlig elektrikerarbeid til det lokale eltilsynet, DLE.

Eltilsynet har uhindret adgang til alle elektriske anlegg og kan stenge farlige el-anlegg ved overhengende fare.
De kan stanse ulovlig eller farlig elektroarbeid og anmode DSB om ileggelse av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.

Resultater av Tensio sin ulovlighetsoppfølging de siste årene i Trøndelag:

Mange anlegg er krevd re-installert (63 stk. fra 01.01.2021).
Flere firmaer politianmeldt, pga. brudd på forskrift.
El-virksomheter har fått bot, for drift uten faglig ansvarlig.
Flere byggeplasser er stengt.
Utenlandske virksomheter stanset pga. brudd på forskrift.
En av ulovlighetssakene har resultert i dagbøter fra DSB på over 900 000 kr, pluss kostnader til montering av nytt el-anlegg.

Tipsstatistikk for DLE (Tensio) siden 2019:
2019: 56 tips
2020: 106 tips
2021: 115 tips
2022: 103 tips pr. 31.08.22

Har du informasjon om ulovlig elektrikerarbeid?
tips@uropatruljen.no

PS! Bilde 2 viser en pågående re-installering av et ulovlig el-anlegg...
... Se merSe mindre

For å få bukt med ulovligheter og kriminelle aktører i byggebransjen er vi avhengige av tips om det som foregår.
Byggebransjens uropatrulje videreformidler et stadig økende antall tips om ulovlig elektrikerarbeid til det lokale eltilsynet, DLE.

Eltilsynet har uhindret adgang til alle elektriske anlegg og kan stenge farlige el-anlegg ved overhengende fare.
De kan stanse ulovlig eller farlig elektroarbeid og anmode DSB om ileggelse av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt.
 
Resultater av Tensio sin ulovlighetsoppfølging de siste årene i Trøndelag:

Mange anlegg er krevd re-installert (63 stk. fra 01.01.2021).
Flere firmaer politianmeldt, pga. brudd på forskrift.
El-virksomheter har fått bot, for drift uten faglig ansvarlig.
Flere byggeplasser er stengt.
Utenlandske virksomheter stanset pga. brudd på forskrift.
En av ulovlighetssakene har resultert i dagbøter fra DSB på over 900 000 kr, pluss kostnader til montering av nytt el-anlegg.

Tipsstatistikk for DLE (Tensio) siden 2019:
2019: 56 tips
2020: 106 tips
2021: 115 tips
2022: 103 tips pr. 31.08.22

Har du informasjon om ulovlig elektrikerarbeid?
tips@uropatruljen.no

PS! Bilde 2 viser en pågående re-installering av et ulovlig el-anlegg...Image attachment

Kommenter på Facebook

Monica Akerholt

Deloitte har på oppdrag fra regjeringen evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet.

Dette handler om at det offentlige, som en stor innkjøper, stiller krav til sine leverandører for å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte og at de ikke bryter lover og regler.

Deloittes evaluering viser at det er store forskjeller mellom offentlige innkjøpere når det gjelder hvor langt de har kommet med å profesjonalisere sitt innkjøpsarbeid.

Oppsummering/utdrag fra rapporten:

«Det synes å være en betydelig treghet i flere virksomheter når det gjelder å sette problemstillinger knyttet til seriøsitet på dagsorden og å følge opp dette arbeidet systematisk i praksis.»
«Felles for de virksomhetene som jobber systematisk og målrettet for å fremme seriøsitet i sine anskaffelser er at temaet har høy oppmerksomhet og prioritering i virksomhetens administrative og/eller politiske toppledelse.»

«lokale politiske ambisjoner ofte i praksis blir tomme ord, der målene og forventningene ikke følges opp med de økonomiske og organisatoriske forutsetningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne oppnå målene i praksis.»

«Et tydelig funn i evalueringen er at offentlige oppdragsgivere i større grad enn før stiller strengere seriøsitetskrav i sine anskaffelser, men uten at disse nødvendigvis er tilpasset realiteten i virksomheten eller i bransjen som skal levere oppdraget, og uten at kravene faktisk følges opp etter at kontrakten er inngått.»

«Å stille strenge krav kan ha en oppdragende effekt i seg selv, både ved å tydeliggjøre forventningene til leverandørene og ved å heve terskelen for de useriøse for å levere tjenester til det offentlige.»

«Det er et betydelig behov for å styrke arbeidet med kontraktsoppfølging av seriøsitetskrav i offentlig sektor»

«Det fremstår som et paradoks at de offentlige virksomhetene som har vært involvert i evalueringen gjennomgående trekker frem kontraktsoppfølging og kontroll av leverandørene som den klart viktigste forutsetningen for å fremme seriøsitet gjennom offentlige anskaffelser, samtidig som dette arbeidet prioriteres ned i virksomhetenes praksis til fordel for andre mål og oppgaver.»

«Flere større virksomheter har i evalueringen vist til at de har gått fra en holdning om at arbeidslivskriminalitet og useriøsitet ikke rammer dem, til en erkjennelse av at useriøse leverandørene også kan operere i deres prosjekter. Basert på funnene i evalueringen mener vi det er en risiko for at mange mindre virksomheter ikke har nådd denne erkjennelsen.»

«Evalueringen viser at mange av de lovfestede kravene til seriøsitet oppleves å være hensiktsmessige og viktige for å fremme seriøsitet.»

«Evalueringen viser at det særlig er to områder hvor det kan være behov for å vurdere om lovverket i større grad kan legge til rette for å fremme seriøsitet.
Det ene området er avvisningsbestemmelsene, hvor offentlige innkjøpere opplever det som krevende å kunne avvise leverandører på bakgrunn av useriøsitet.
Det andre området er å legge bedre til rette for å dele informasjon om seriøsitetsrelaterte forhold på tvers av offentlige kontrollmyndigheter og virksomheter.»

Du kan lese hele rapporten her:
www.regjeringen.no/contentassets/808b3dbaf0c44e36b4b88b71302bd541/endelig-rapport_evaluering-av-h...
... Se merSe mindre

Deloitte har på oppdrag fra regjeringen evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet.

Dette handler om at det offentlige, som en stor innkjøper, stiller krav til sine leverandører for å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte og at de ikke bryter lover og regler.

Deloittes evaluering viser at det er store forskjeller mellom offentlige innkjøpere når det gjelder hvor langt de har kommet med å profesjonalisere sitt innkjøpsarbeid.

Oppsummering/utdrag fra rapporten:

«Det synes å være en betydelig treghet i flere virksomheter når det gjelder å sette problemstillinger knyttet til seriøsitet på dagsorden og å følge opp dette arbeidet systematisk i praksis.»
«Felles for de virksomhetene som jobber systematisk og målrettet for å fremme seriøsitet i sine anskaffelser er at temaet har høy oppmerksomhet og prioritering i virksomhetens administrative og/eller politiske toppledelse.»

«lokale politiske ambisjoner ofte i praksis blir tomme ord, der målene og forventningene ikke følges opp med de økonomiske og organisatoriske forutsetningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne oppnå målene i praksis.»

«Et tydelig funn i evalueringen er at offentlige oppdragsgivere i større grad enn før stiller strengere seriøsitetskrav i sine anskaffelser, men uten at disse nødvendigvis er tilpasset realiteten i virksomheten eller i bransjen som skal levere oppdraget, og uten at kravene faktisk følges opp etter at kontrakten er inngått.»

«Å stille strenge krav kan ha en oppdragende effekt i seg selv, både ved å tydeliggjøre forventningene til leverandørene og ved å heve terskelen for de useriøse for å levere tjenester til det offentlige.»

«Det er et betydelig behov for å styrke arbeidet med kontraktsoppfølging av seriøsitetskrav i offentlig sektor»

«Det fremstår som et paradoks at de offentlige virksomhetene som har vært involvert i evalueringen gjennomgående trekker frem kontraktsoppfølging og kontroll av leverandørene som den klart viktigste forutsetningen for å fremme seriøsitet gjennom offentlige anskaffelser, samtidig som dette arbeidet prioriteres ned i virksomhetenes praksis til fordel for andre mål og oppgaver.»

«Flere større virksomheter har i evalueringen vist til at de har gått fra en holdning om at arbeidslivskriminalitet og useriøsitet ikke rammer dem, til en erkjennelse av at useriøse leverandørene også kan operere i deres prosjekter. Basert på funnene i evalueringen mener vi det er en risiko for at mange mindre virksomheter ikke har nådd denne erkjennelsen.»

«Evalueringen viser at mange av de lovfestede kravene til seriøsitet oppleves å være hensiktsmessige og viktige for å fremme seriøsitet.»

«Evalueringen viser at det særlig er to områder hvor det kan være behov for å vurdere om lovverket i større grad kan legge til rette for å fremme seriøsitet.
Det ene området er avvisningsbestemmelsene, hvor offentlige innkjøpere opplever det som krevende å kunne avvise leverandører på bakgrunn av useriøsitet. 
Det andre området er å legge bedre til rette for å dele informasjon om seriøsitetsrelaterte forhold på tvers av offentlige kontrollmyndigheter og virksomheter.»

Du kan lese hele rapporten her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/808b3dbaf0c44e36b4b88b71302bd541/endelig-rapport_evaluering-av-hvordan-offentlige-innkjop-bidrar-til-a-fremme-seriositet_juni-2022-005.pdf
Last flere

Takk for støtten til en seriøs byggebransje